4-((2-Methylbutoxy)carbonyl)phenyl 4-(hexyloxy)benzoate

4-((2-Methylbutoxy)carbonyl)phenyl 4-(hexyloxy)benzoate