(4-Methyl-piperidin-1-yl)-[4-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-methanone

(4-Methyl-piperidin-1-yl)-[4-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-methanone