2-(Dichloromethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane

2-(Dichloromethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane