Methyl 5-hydroxybenzimidazolecarbamate

Methyl 5-hydroxybenzimidazolecarbamate