2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine

2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine