1-phenylethanone hydrazone

1-phenylethanone hydrazone