4-thiazolidinone, 3-ethyl-5-[2-(3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-

4-thiazolidinone, 3-ethyl-5-[2-(3-ethyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-