Benzothiazole, 6-methoxy-2,5-dimethyl-

Benzothiazole, 6-methoxy-2,5-dimethyl-