Benzothiazolium, 3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-2,5-dimethyl-, bromide

Benzothiazolium, 3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-2,5-dimethyl-, bromide