N-(4-Methoxy-phenyl)-2-(3-tetrazol-1-yl-phenoxy)-acetamide

N-(4-Methoxy-phenyl)-2-(3-tetrazol-1-yl-phenoxy)-acetamide