3-Ethyl-6-methoxy-5-methyl-2-(2-(methylthio)but-1-enyl)benzothiazolium iodide

3-Ethyl-6-methoxy-5-methyl-2-(2-(methylthio)but-1-enyl)benzothiazolium iodide