3-(2-Carboxyethyl)-2-(2-((3-ethyl-6-methoxy-5-methyl-3H-benzothiazol-2-ylidene)methyl)but-1-enyl)-6-methoxy-5-methylbenzothiazolium iodide

3-(2-Carboxyethyl)-2-(2-((3-ethyl-6-methoxy-5-methyl-3H-benzothiazol-2-ylidene)methyl)but-1-enyl)-6-methoxy-5-methylbenzothiazolium iodide