4-METHYL-5-HYDROXYETHYLTHIAZOLE PHOSPHATE

4-METHYL-5-HYDROXYETHYLTHIAZOLE PHOSPHATE