2-[5-(4-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-acetamide

2-[5-(4-Fluoro-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-acetamide