4-(4-Methylenecyclohexylmethoxycarbonyl)benzoic acid

4-(4-Methylenecyclohexylmethoxycarbonyl)benzoic acid