Bis(1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylato-N3,O4)manganese

Bis(1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylato-N3,O4)manganese