2-(4-hydroxyphenyl)-4-vinylquinolin-6-ol

2-(4-hydroxyphenyl)-4-vinylquinolin-6-ol