2-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane

2-(1,1-Dimethyl-2-phenylethyl)-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane