(4-(3-((2-Ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone

(4-(3-((2-Ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)-2-hydroxyphenyl) phenyl ketone