2-(3-methoxyphenyl)tetradecanenitrile

2-(3-methoxyphenyl)tetradecanenitrile