2-Methoxy-N-[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl)-phenyl]-benzamide

2-Methoxy-N-[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl)-phenyl]-benzamide