Sodium 2-methyl-4-nitrobenzenesulphonate

Sodium 2-methyl-4-nitrobenzenesulphonate