1-Ethyl-4-(phenylthio)pyridinium iodide

1-Ethyl-4-(phenylthio)pyridinium iodide