5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine

5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine