N-Phenyl-2-[5-(p-tolylamino-methyl)-2H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl]-acetamide

N-Phenyl-2-[5-(p-tolylamino-methyl)-2H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl]-acetamide