2-({5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}sulfanyl)-N-(4-methylphenyl)acetamide

2-({5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}sulfanyl)-N-(4-methylphenyl)acetamide