2-((2-Cyanoethyl)(4-((2-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl)azo)phenyl)amino)ethyl acetate

2-((2-Cyanoethyl)(4-((2-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl)azo)phenyl)amino)ethyl acetate