Ethyl 2-(bis(4-hydroxyphenyl)methyl)benzoate

Ethyl 2-(bis(4-hydroxyphenyl)methyl)benzoate