N-Methyl-2,4-dinitro-N-phenyl-6-(trifluoromethyl)aniline

N-Methyl-2,4-dinitro-N-phenyl-6-(trifluoromethyl)aniline