(4-pentan-3-ylpiperazin-1-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone

(4-pentan-3-ylpiperazin-1-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone