2-[(2-CYANOETHYL)PHENYLAMINO]ETHYL ETHYLCARBAMATE

2-[(2-CYANOETHYL)PHENYLAMINO]ETHYL ETHYLCARBAMATE