(Hydroxyethyl)dimethylammonium toluene-p-sulphonate

(Hydroxyethyl)dimethylammonium toluene-p-sulphonate