3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium-5-sulfonate

3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium-5-sulfonate