(2-Chloro-4,6-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride

(2-Chloro-4,6-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride