(Ethyl(3-methylphenyl)amino)acetonitrile

(Ethyl(3-methylphenyl)amino)acetonitrile