Benzothiazolium, 3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-, bromide

Benzothiazolium, 3-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-, bromide