2,3-dimethyl-5-phenyl-1,3-benzoxazol-3-ium 4-methylbenzenesulfonate

2,3-dimethyl-5-phenyl-1,3-benzoxazol-3-ium 4-methylbenzenesulfonate