1-[2-[[2-CYANO-3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-1-OXOALLYL]OXY]ETHYL]PYRIDINIUM CHLORIDE

1-[2-[[2-CYANO-3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-1-OXOALLYL]OXY]ETHYL]PYRIDINIUM CHLORIDE