3-{(e)-[3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid

3-{(e)-[3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-1h-pyrazol-4-yl]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonic acid