Phenyl 1-hydroxy-4-(4-nitrophenoxy)-2-naphthoate

Phenyl 1-hydroxy-4-(4-nitrophenoxy)-2-naphthoate