5-Hydroxyisophthaloyl dichloride

5-Hydroxyisophthaloyl dichloride