Ethyl 4-acetylphenylsulphonylcarbamate

Ethyl 4-acetylphenylsulphonylcarbamate