1-Methyl-2-(3-(1-methylnaphtho(1,2-d)thiazol-2(1H)-ylidene)-2-phenyl-1-propenyl)naphtho(1,2-d)thiazolium toluene-p-sulphonate

1-Methyl-2-(3-(1-methylnaphtho(1,2-d)thiazol-2(1H)-ylidene)-2-phenyl-1-propenyl)naphtho(1,2-d)thiazolium toluene-p-sulphonate