2-(2-Chloro-2-phenylvinyl)-1-methylnaphtho(1,2-d)thiazolium chloride

2-(2-Chloro-2-phenylvinyl)-1-methylnaphtho(1,2-d)thiazolium chloride