1,2-Dimethyl-3-phenylpropyl formate

1,2-Dimethyl-3-phenylpropyl formate