2'-Anilino-6'-(ethyl(p-tolyl)amino)spiro(isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthene)-3-one

2'-Anilino-6'-(ethyl(p-tolyl)amino)spiro(isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthene)-3-one