2-(2-Chloro-5-iodo-phenyl)-4-(3-methoxy-benzylidene)-4H-oxazol-5-one

2-(2-Chloro-5-iodo-phenyl)-4-(3-methoxy-benzylidene)-4H-oxazol-5-one