1,1',1''-(2,4-dimethylheptane-2,4,6-triyl)tricyclohexane

1,1',1''-(2,4-dimethylheptane-2,4,6-triyl)tricyclohexane