1H-Benzimidazolium, 5,6-dichloro-1-ethyl-2-(2-(phenylamino)ethenyl)-3-(3-sulfobutyl)-, inner salt

1H-Benzimidazolium, 5,6-dichloro-1-ethyl-2-(2-(phenylamino)ethenyl)-3-(3-sulfobutyl)-, inner salt