Diethyl beta,beta'-dihydroxybenzene-1,4-dipropionate

Diethyl beta,beta'-dihydroxybenzene-1,4-dipropionate